Islamitisch Beleggen

Wanneer wij spreken over Islamitische beleggen hebben wij het over hoe bedrijven en personen kapitaal vergaren handelend naar Sharia wetgeving. De term Islamitische beleggen refereert ook naar investeringssoorten die toegestaan zijn volgens deze wetten. Islamitisch beleggen kan gezien worden als een unieke vorm van sociaal verantwoord beleggen

Deze subtak van beleggen wordt steeds populairder. Immers, als men duurzaam beleggen kan, waarom dan niet naar Sharia wetgeving? 

In dit artikel proberen wij u een overzicht te bieden van elementaire informatie die als basis kan dienen voor verder onderzoek. 

Belangrijke lering die u uit dit artikel kunt trekken:

  • Islamitisch beleggen is het bankieren, lenen en sparen van geld de Sharia wetgeving omarmend.
  • Islamitische overtuigingen beperken de soorten beleggingen die zijn toegestaan vanwege de aard van het onderliggende bedrijf of de kenmerken van het financiële instrument.
  • Islamitisch bankieren beschouwt lenen als een ongezonde relatie die de geldschieter op oneerlijke wijze bevoordeelt. Leningen mogen rentedragend zijn, maar er mag geen rente verdiend worden.
  • Sharia wetgeving stelt ook dat beleggers niet mogen investeren in bedrijven die zich bezighouden met verboden activiteiten (haram), waardoor een daadwerkelijk Islamitische belegger niet kan investeren in bepaalde zaken.
  • Islamitisch beleggen vind zijn oorsprong al in de zevende eeuw en heeft sinds de geleidelijke legitimering van Islamitisch financieren geleid tot islamitische financiële instellingen, halal aandelenindexen en financiële kansen die aan de sharia voldoen.

Het grote plaatje als het gaat om Islamitisch Beleggen

islamitisch-beleggenHoewel Islamitisch beleggen oorsprong vond in de zevende eeuw, heeft het zich pas rond de late jaren ‘60 ontwikkeld. Dit heeft mede te maken gehad met de oliewinning in Arabie en de grote winsten die hiermee gepaard gingen. Steeds meer sjeiks wilden hun oliewinsten op een manier beleggen die in overeenstemming was met de Koran. 

Het concept van het delen van risico staat centraal bij Islamitisch beleggen en financiën in het algemeen. Om deze reden is het essentieel om te begrijpen dat de rol van het samen risico nemen en ook delen, belangrijk is tijdens het vergaren van kapitaal. Tegelijkertijd draait Islamitisch beleggen om het vermijden van Riba (rente) en gharar (dubbelzinnigheid en bedrog). 

Islamitische wetgeving ziet het lenen met rente betalingen als een relatie die de uitlener onterecht bevoordeelt. Deze rekent namelijk een rente op kosten van de lener. Islamitische wetgeving ziet geld in den beginnen als meetinstrument voor waarde en niet als een activa an sich. 

Om deze reden vereist het dat men niet in staat moet zijn om inkomsten uit geld alleen te ontvangen. Rente wordt beschouwd als riba en dergelijke praktijken zijn verboden volgends de Islamitische wet. Het is haram, wat verboden betekent, omdat het als woeker en uitbuiting wordt beschouwd. Daarentegen bestaat Islamitisch bankieren om de sociaal-economische doelen van de Islamitische gemeenschap te bevorderen.

Sharia-conforme financiering (halal, wat wilt zeggen toegestaan) bestaat dan ook uit bankieren waarbij de financiële instelling deelt in de winst en het verlies van de onderneming die zij onderschrijft. Van gelijk belang is het gharar concept. In een financiële context verwijst gharar naar de dubbelzinnigheid en misleiding die voort kan komen uit de verkoop van goederen waarvan het bestaan onzeker is. (Denk aan speculatieve beleggingen zoals cryptocurrencies). 

Voorbeelden van gharar zijn bijvoorbeeld vormen van verzekeringen. Het gaat hier met name om de aankoop van premiesdie verzekeren tegen iets dat al dan niet kan gebeuren. Derivaten, opties en futures om zich in te dekken tegen mogelijke uitkomsten worden als een ander soort gharar gezien. 

De aandelenfinanciering van bedrijven is wel degelijk toegestaan, mits deze bedrijven zich niet bezighouden met verboden activiteiten. Onder verboden activiteiten vallen onder meer het produceren van alcohol, gokken, de tabaksindustrie en het maken van pornografie.

Interessant feit: De vroege Islamitische kalifaten hadden in de middeleeuwen een vele malen beter ontwikkelde markteconomie dan de naties van West-Europa. 

Basis Islamitische financieringsregelingen

Hieronder volgt een kort overzicht van toegestane financieringsregelingen die doorgaans worden aangetroffen en toegepast tijdens Islamitische financieringen.

Winst- en verliesdelingscontracten (Mudarabah)

Islamitische banken verzamelen geld van investeerders en neemt een deel van zowel de winsten als de verliezen op zich. Dit proces wordt afgesproken met de personen die geld inleggen. Waarin investeert de Islamitische bank? Er is een groep beleggingsfondsen onstaan die nauwkeurig wordt gecontroleerd op naleving van Sharia wetgeving. Deze beleggingsfondsen analyseren de bedrijfsbalansen van bedrijven om te bepalen op hun inkomstenbronnen van goede aard zijn en niet haram zijn. Bedrijven die te veel schulden hebben of zich bezighouden met verboden bedrijfstakken zoals eerder in dit artikel besproken, zijn uitgesloten. Naast actief beheerde beleggingsfondsen bestaan er ook passieve fondsen. Deze zijn gebaseerd op de Dow Jones Islamic Market Index en de FTSE Global Islamic Index. In Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten zijn er speciale beleggingsfondsen die zich mezighouden met zogenoemde SUKUK fondsen

Dalend saldo maar toch gedeeld eigen vermogen

Dalend of afnemend saldo gedeeld eigen vermogen roept de bank en belegger op om samen een woning te kopen. Deze methode wordt doorgaans toegepast om de aankoop van een woning te financieren in plaats van een traditionele hyoptheek. De bank draagt het eigen vermogen in het huis geleidelijk over aan de individuele huiseigenaar, wiens aflossingen het eigen vermogen van de huiseigenaar vormen. 

Koop Lease Contract

Deze regeling is in veel opzichten vergelijkbaar met het degressieve saldo dat hierboven is beschreven, behalve dat de financiële instelling het meeste, zo niet alle, geld voor het huis inbrengt en ermee instemt het huis aan het einde van een bepaalde termijn aan de uiteindelijke huiseigenaar te verkopen. Bij deze vorm wordt een deel van elke afbetaling naar de huurovereenkomst verplaatst en dus het saldo naar de aankoopprijs van de woning. 

Verkoop op afbetaling (Murabaha)

Een verkoop of afbetaling begint in feite met een tussenpersoon die de woning koopt met een gratis en duidelijke titel. Vervolgens komt de intermediaire belegger met de aspirant-koper een verkoopprijs overeen. Deze prijs is onclusief enige winst. De aankoop kan direct (forfait) of via een reeks uitgestelde (termijn)betalingen worden gedaan. Deze verkoop op krediet is een aanvaardbare vorm van financiering en dient met niet te verwarren met een reguliere rentedragende lening. 

Leasing (Ijarah)

Leasing, of Ijarah, refereert naar de verkoop van het recht om een object (vruchtgebruik) voor een bepaalde tijd te gebruiken. De voorwaarde is hier wel dat de verhuurder voor de duur van het huurcontract eigenaar moet zijn van het gehuurde en dit niet mag onderverhuren. Een variatie op de huurovereenkomst, ‘ijarah wa ‘iqtina’ voorziet in het aangaan van een huurovereenkomst waarbij de verhuurder ermee instemt het gehuurde tegen het einde van de huurovereenkomst te verkopen tegen de vooraf bepaalde restwaarde. Deze belofte bindt alleen de verhuurder. De huurder is niet verplicht daadwerkelijk het object te aanvaarden als het zijne.

Islamitische Forwards (Salam en Istisna)

Wanneer wij in de Islamitische gemeenschap spreken over Salam en Istisna, hebben wij het over zeldzame financieringsvormen die voor bepaalde soorten bedrijven worden gebruikt. Deze zijn een uitzondering op gharar. Ditmaal is de prijs voor het object al vooruitbetaald en object wordt op een bepaald punt in de toekomst geleverd. Omdat er aan een groot aantal voorwaarden moet worden voldaan om dergelijke contracten geldig te maken, is meestal de hulp van een Islamitisch juridisch adviseur vereist.

Nu wij het gehad hebben over enkele Islamitische financieringsvormen, zullen wij het nu hebben over de vaakst voorkomende Islamitische beleggingsproducten- en vormen. 

Basis Islamitische Beleggingsproducten

De meest basis Islamitische beleggingsproducten zijn aandelen en sukuk. De Sharia wet staat de Islamitische gemeenschap toe investeringen in bedrijfsaandelen (gewone aandelen) toe, zolang deze bedrijven geen verboden activiteiten ontplooien. Investeren in bedrijvan kan in aandelen of directe investeringen (private equity). 

Islamitische geleerde hebben al jarenlang concessies gedaan aan toegestane bedrijven, aangezien de meeste schulden gebruiken om hun liquiditeitstekorten aan te pakken (ze lenen) of om overtollige contanten te investeren (rentedragende instrumenten). Sommige kunnen ervoor kiezen om bedrijven uit te sluiten die rentedragende schulden hebben of rente of andere onzuivere inkomsten ontvangen of schulden verhandelen voor meer dan hun nominale waarde. 

Interessant feit

Het wordt steeds moeilijker vandaag de dag om te investeren in beursgenoteerde bedrijven die zich volledig houden aan de grondleggingen en principen van de Islamitische gemeenschap. Er zijn indexfondsen die zich nog wel aan alle kernregels houden, zoals bijvoorbeeld de S&P 500 Shariah [1]. 

Beheerd beleggingsfonds als oplossing voor gepensioneerden

Gepensioneerden die wensen hun investeringen en beleggingen voort te zetten voor zowel hun oude dag als voor hun kinderen en naasten en wensen dat deze beleggingen in overeenstemming zijn met de leerstellingen van de Islam, staan vaak voor een dilemma omdat vastrentende beleggingen onder meer riba omvatten, wat de Koran strikt verbiedt.

Juist om deze reden kunnen bepaalde investeringen in onroerend goed zorgen voor een stabiel pensioeninkomen zonder in strijd te zijn met de Sharia. Deze beleggingen kunnen direct zijn of gesecuritiseerd, zoals een gediversifieerd vastgoedfonds.

In een typische ijarah sukuk (de Islamitische tegenhanger van een leasingobligatie), zal de emittent de financiële certificaten verkopen aan een beleggersgroep. De groep zal de certificaten bezitten alvorens deze terug te verhuren aan de uitgever in ruil voor een voorag bepaald huurrendement. Net als bij de rente op een conventionele obligatie, kan het huurrendement een vaste of variabele rente zijn die is gekoppeld aan een benchmark, zoals London Interbank Offered Rate (LIBOR). De emittent doet een bindende belofte om de obligaties op een toekomstige datum terug te kopen tegen nominale waarde.

Een sukuk kan een nieuwe leing zijn, of het kan de sharia-conforme vervanging zijn van een conventionele obligatie-uitgifte. De uitgifte kan liquiditeit genieten door notering op lokale, regionale of wereldwijde beurzen. S&P Global voorspelt ook frequentere uitgiften van sociaal-islamitische financiële instrumenten en ESG-gerichte groene sukuk[2].

Basisverzekeringen in de Islamtische financiële wereld 

Traditionele verzekeringen zijn in het Islamitisch recht niet toegestaan ​​als middel voor risicobeheer. Het gaat namelijk om de aankoop van iets met een onzekere uitkomst (een vorm van gharar). Verzekeraars gebruiken ook vastrentende waarden – een soort riba – als onderdeel van hun portefeuillebeheerproces om aan verplichtingen te voldoen.

Een mogelijk sharia-conform alternatief is een coöperatieve (onderlinge) verzekering. Leden van deze verzekering dragen bij aan een pool van fondsen die op een sharia-conforme manier worden belegd. Fondsen worden onttrokken aan de pool om claims te voldoen, en niet-opgeëiste winsten worden verdeeld onder polishouders. Een dergelijke structuur bestaat niet vaak, dus moslims kunnen indien nodig gebruik maken van bestaande verzekeringsvoertuigen.

Veelgestelde vragen omtrent Islamtisch beleggen 

Wat is het concept van Islamitisch beleggen?

Islamitisch beleggen is het idee van het beheren van geld en het implementeren van financiële strategieën die in overeenstemming zijn met de morele praktijken van de Islamreligie. Islamitisch beleggen dwingt richtlijnen af ​​voor sparen, beleggen en lenen.

Waarom is Islamitisch beleggen belangrijk?

Islamitisch beleggen streeft ernaar om inclusie binnen de financiële dienstverlening te bevorderen. Veel Islamitische overtuigingen leggen grenzen, beperkingen of beperkingen op aan financiële zaken, zoals wat acceptabele soorten inkomen of zakelijke praktijken zijn. Deze praktijken kunnen in strijd zijn met niet-Islamitische financiële instrumenten. 

In een poging om een ​​groep individuen niet uit te sluiten vanwege hun religieuze overtuigingen, komt een reeks Islamitische financiële principes en financiële systeementiteiten tegemoet aan de geaccepteerde financiële praktijken van de Islam.

Is het tegen Islamitische overtuigingen om rente te betalen?

In de koran staat dat het in de ogen van de Islam illegaal is om een ​​rentedragende lening aan te gaan. Hoewel het voor moslims relatief eenvoudig is om anderen niets in rekening te brengen voor het kapitaal dat ze uitlenen, staan ​​moslims voor de uitdaging om financiering te krijgen voor de schulden die ze aangaan. Er zijn specifieke financiële instellingen die zich bezighouden met Islamitisch financieren die aan deze overtuigingen voldoen.

Het komt neer op het volgende

Islamitisch beleggen is een eeuwenoude praktijk die over de hele wereld erkenning krijgt. De ethische en economische principes van Islamitisch beleggen trekken tegenwoordig zelfs belangstelling van buiten de moslimgemeenschap. Gezien de toenemende ontwikkeling van Moslimlanden, kunt u verwachten dat dit veld een nog snellere evolutie zal ondergaan. Islamitisch beleggen zal de uitdagingen blijven aangaan van het verzoenen van Islamitisch investeringsbeleid en moderne portefeuilletheorie.

Bronvermelding

Islamitischbeleggen.nl vereist dat de auteurs van onze website primaire bronnen gebruiken om hun werk te ondersteunen. Deze omvatten whitepapers, overheidsgegevens, originele rapportage en interviews met experts uit de sector. We verwijzen waar nodig ook naar origineel onderzoek van andere gerenommeerde uitgevers.

 

  1. S&P Global. S&P 500 Shariah
  2. S&P Global. Islamic Finance Outlook 2022 Edition

 

Na het lezen van vele misleidende artikelen online had ik het geluk islamitischbeleggen.nl te vinden – niet alleen geschreven door vrome moslims, maar ook veel informatie over FX en Cryptocurrency trading. Zegen zij met u بارك الله فيك!

Salem / Compaxo

Het spijt me te weten dat ik op een onheilige manier handelde – بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ! Ik heb het geluk om informatie te vinden en te begrijpen hoe ik voortaan alleen Halal kan traden -islamitischbeleggen.nl Wa alaikum a’ salaam!

Gamal Antar Abboud

Alhamdulillah wa AShokrulillah! Bedankt voor de betrouwbare informatie over hoe u op Haram-Riba gebaseerde brokers kunt vermijden. Ik heb ongeveer  6.000 geïnvesteerd in een Swap-Free-account van een halal broker via jullie en zal hier blijven traden.

AhmadIbnBek